กลับไปหน้าที่แล้ว
        คำค้น  
   
 รายการที่ 1-10 จาก 5299 รายการ แสดงหน้าละ รายการ | หน้าที่แล้ว | หน้าถัดไป
  แสดงผลลัพธ์ 1 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15]  หน้าถัดไป  
 เอกสารเลขที่เรื่อง เอกสารลงวันที่
per3510  
 วารสาร » วารสาร » 20. ไมโครคอมพิวเตอร์
02/09/2551
PER780  -
 วารสาร » วารสาร » 08. โดมทัศน์
25/01/2548
PER54128   มิ่งขวัญ กิตติวรรณกร."ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงและภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนวัฒนธรรมโรงเรียนและพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ของครูที่มีผลต่อคุณลักษณะด้านการเรียนรู้ของนักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร".วิทยาจารย์.109:9(กรกฎาคม2553).68-72. ภาวะผู้นำทางว
 วารสาร » วารสาร » 03. วิทยาจารย์
03/04/2554
PER54207   ศิริลักษณ์ พฤกษ์ปิติกุล,วัชระ เกษเดช และวราทิพย์ บัวแก้ว."ผลกระทบจากคลื่นสูงระหว่างวันที่20-30ธ.ค.2549ต่อการกัดเซาะชายฝั่งในจังหวัดชุมพรสุราษฎ์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาและนราธิวาส".สมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย.8:2(พฤษภาคม-สิงหา
 วารสาร » วารสาร » 19. สมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสาสนเทศภูมิศาสตร์
21/04/2554
PER281  "10แนวทางสร้างกิจกรรมการอ่านกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์".การศึกษาไทย.3:26(มค.-กพ.46)64-65.กระทรวงศึกษาธิการกำหนดให้ปีการศึกษา2546เป็นปีแห่งการอ่านและการเรียนรู้เพื่อเฉลิมพระเกียรติโดยกำหนดให้เร่งร
 วารสาร » วารสาร » 09. การศึกษาไทย
26/02/2546
PER399  "1อำเภอ1โรงเรียนในฝัน"การศึกษาไทย.3:28(พค.-มิย.46)16-17.ทักษิณเดินหน้าโรงเรียนในฝันหวังให้เป็นบ้านที่สองของเด็กคือโครงการพัฒนาโรงเรียนทุกๆอำเภอทั่วประเทศโดยให้แต่ละอำเภอมี1โรงเรียนซึ่งเน้นการปูพื้นฐาน
 วารสาร » วารสาร » 09. การศึกษาไทย
30/06/2546
PER1322  "40ปีการใช้สารพาราควอทในประเทศไทย".กสิกร.78:1(ม.ค.-ก.พ.2548)105.สารกำจัดวัชพืชพาราควอทได้ถูกนำมาใช้ประโยชน์ในด้านการเกษตรอย่างแพร่หลายด้านสุขภาพขนาดละอองที่มนุยษ์สามารถหายใจเข้าไปได้มีขนาดใหฯมากกว่าที
 วารสาร » วารสาร » 34. กสิกร
11/04/2549
PER280  "4หลักสตรเพื่อคนพิการ ณ วิทยาลัยราชสุดา".การศึกษาไทย.3:26(มค.-กพ.46)32-33.ในบ้านเราหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อคนพิการยังมีอยู่น้อยมิหนำซ้ำจำนวนสถาบันที่เปิดสอนก็นับจำนวนได้เลยซึ่งวิทยาลัยราชสุดาคือสถา
 วารสาร » วารสาร » 09. การศึกษาไทย
26/02/2546
PER2162  "50 ปีสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษากับพันธกิจสำคัญในการัพฒนาคุณภาพการศึกษาชาติ".การศึกษาไทย.3:17(กุมภาพันธ์2549)48-49.สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาหรือชื่อเดิมว่าสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติมีจุดเ
 วารสาร » วารสาร » 09. การศึกษาไทย
19/04/2550
PER2688  "9 อย่างตามรอยเท้าพ่อ". วิทยาจารย์. 106 : 3 (มกราคม 2550) 52-55. ได้คัดเอาพระราชจริวัตรที่สามารถเลือกนำไปปฏิบัติเป็นแสงเทียนนำทางแห่งชีวิตได้แก่ กตัญญู เรียนรู้เสียสละ รู้รักสามัคคี ซื่อสัตย์สุจริต ใฝ่คิดสร้างสรรค์ดี ประหยัด ฉันทะศรัทธา วิธิยผล
 วารสาร » วารสาร » 03. วิทยาจารย์
23/09/2551