กลับไปหน้าที่แล้ว
        คำค้น  
   
 รายการที่ 1-10 จาก 2293 รายการ แสดงหน้าละ รายการ | หน้าที่แล้ว | หน้าถัดไป
  แสดงผลลัพธ์ 1 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15]  หน้าถัดไป  
 เอกสารเลขที่เรื่องเอกสารลงวันที่
THESIS2208  จิรัฏฐวัฒน์ ไม้พลวง. 2566. การพัฒนาศักยภาพผู้ป่วยโรคเบาหวานในการป้องกันภาวะแทรกซ้อนด้วยหลัก 4 อ. ตพบลหนองพลวง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
 วิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา » วิทยานิพนธ์ ม.ราชภัฏนครราชสีมา » สาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิต
29/09/2566
THESIS2207  ณิชมน ทิพย์โอสถ. 2565. ผลของโปรแกรมการบริหารสมองเพื่อป้องกันภาวะสมองเสื่อมของผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชรา
 วิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา » วิทยานิพนธ์ ม.ราชภัฏนครราชสีมา » สาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิต
29/09/2566
THESIS2206  นริสรา แสนโคตร. 2565. ผลการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ ตามแนวคิดการเรียนรู้แบบร่วมมือเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และสมรรถนะการรวมพลังทำงานเป็นทีมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
 วิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา » วิทยานิพนธ์ ม.ราชภัฏนครราชสีมา » หลักสูตรและการสอน
29/09/2566
THESIS2205  นัยนาภรณ์ จันทรา. 2565. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
 วิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา » วิทยานิพนธ์ ม.ราชภัฏนครราชสีมา » สาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิต
29/09/2566
THESIS2204  วัชรากรณ์ เพ็งขุนทด. 2565. ผลของโปรแกรมสร้างเสริมแรงจูงใจเพื่อป้องกันโรคต่อการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชอย่างเหมาะสมของเกษตรกร
 วิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา » วิทยานิพนธ์ ม.ราชภัฏนครราชสีมา » สาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิต
29/09/2566
THESIS2203  ศุภณัฐ เล้าสุริพงศ์. 2565. แนวทางแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7
 วิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา » วิทยานิพนธ์ ม.ราชภัฏนครราชสีมา » การบริหารการศึกษา
29/09/2566
THESIS2202  สมลักษณ์ สุขกำเนิด. 2565. ผลของโปรแกรมการฝึกการสื่อสารระหว่างบุคคลที่มีต่อการทำงานเป็นทีมของพนักงาน
 วิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา » วิทยานิพนธ์ ม.ราชภัฏนครราชสีมา » การพัฒนาศักยภาพมนุษย์
29/09/2566
THESIS2201  สาลินี ผิวเพ็ง. 2565. ผลของโปรแกรมการฝึกพูดกับตนเชิงบวกที่มีต่อการรับรู้ความสามารถแห่งตนของพนักงาน
 วิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา » วิทยานิพนธ์ ม.ราชภัฏนครราชสีมา » การพัฒนาศักยภาพมนุษย์
29/09/2566
THESIS2200  อรุณโรจน์ รุ่งเรือง. 2565. ความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะเสี่ยงสมองเสื่อมในผู้สูงอายุเทศบาลตำบลสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
 วิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา » วิทยานิพนธ์ ม.ราชภัฏนครราชสีมา » สาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิต
29/09/2566
THESIS2199  ปิยนุช นามพุดซา. 2565. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการร้านกาแฟสดในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
 วิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา » วิทยานิพนธ์ ม.ราชภัฏนครราชสีมา » บริหารธุรกิจ
29/09/2566