กลับไปหน้าที่แล้ว
        คำค้น  
   
 รายการที่ 1-10 จาก 1873 รายการ แสดงหน้าละ รายการ | หน้าที่แล้ว | หน้าถัดไป
  แสดงผลลัพธ์ 1 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15]  หน้าถัดไป  
 เอกสารเลขที่เรื่องเอกสารลงวันที่
THESIS1685  บุบผา นรสาร. 2561. การพัฒนาพฤติกรรมการออกกำลังกายของผู้สูงอายุโดยกระบวนการเสริมสร้างพลังอำนาจ บ้านยองแยง ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : THE DEVELOPMENT OF EXERCISE BEHAVIOR AMONG THE ELDERLY BY EMPOWERMENT PROCESS, ...
 วิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา » วิทยานิพนธ์ ม.ราชภัฏนครราชสีมา » พัฒนาสุขภาพชุมชน
15/02/2563
THESIS1684  รัชนีกร เหิดขุนทด. 2562. การพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุในการดูแลสุขภาพตนเองโดยกระบวนการเสริมสร้างพลังอำนาจ บ้านมาบกราด ตำบลพันชนะ อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : POTENTIAL DEVELOPMENT OF ELDERLY FOR SELF CAREBY...
 วิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา » วิทยานิพนธ์ ม.ราชภัฏนครราชสีมา » พัฒนาสุขภาพชุมชน
15/02/2563
THESIS1683  ศุภวรรณ ชาติศรินทร์. 2561. ผลของโปรแกรมส่งเสริมกิจกรรมทางกายด้วยการเดินนับก้าวต่อสมรรถภาพหัวใจและหลอดเลือดของวัยผู้ใหญ่ที่มีน้ำหนักเกิน : EFFECTS OF PHYSICAL ACTIVITY WITH PEDOMETER PROMOTION PROGRAM TOWARD CARDIOVASCULAR FITNESS...
 วิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา » วิทยานิพนธ์ ม.ราชภัฏนครราชสีมา » พัฒนาสุขภาพชุมชน
15/02/2563
THESIS1675  อัฐศิลป์ โกมลวิสุทธิ์. 2562. การศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อกระบวนการการจัดการฝึกอบรมและการบริหารจัดการหลักสูตร SMEs Spring Up สำหรับผู้ประกอบการ SMEs ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร : THE STUDY OF SATISFACTION TOWARDS...
 วิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา » วิทยานิพนธ์ ม.ราชภัฏนครราชสีมา » บริหารธุรกิจ
15/02/2563
THESIS1671  จิณณพัต ตั้งดวงมานิตย์. 2561. พฤติกรรมการเปิดรับสื่อและภาพลักษณ์นักการเมืองท้องถิ่นในการรับรู้ของประชาชนเขตเทศบาลนครนครราชสีมา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : Media Exposure and Local politicians Image in Perception of People in...
 วิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา » วิทยานิพนธ์ ม.ราชภัฏนครราชสีมา » การจัดการการสื่อสารแบบบูรณาการ
15/02/2563
THESIS1670  พิชญ์นิภา จงเจริญ. 2561. การเลือกใช้สื่อภายในองค์กรของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดนครราชสีมา : MEDIA SELECTION WITHIN AN ORGANIZATION OF PEA NE3 (PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY (NORTHEAST 3) NAKHON RATCHASIMA...
 วิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา » วิทยานิพนธ์ ม.ราชภัฏนครราชสีมา » การจัดการการสื่อสารแบบบูรณาการ
15/02/2563
THESIS1660  ช่อลัดดา สิมมา. 2562. การศึกษาบทบาทการนิเทศภายในและแนวทางการส่งเสริมบทบาทการนิเทศภายในสถานศึกาาของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาตามทัศนะของครูผู้สอน : THE ROLE OF SUPERVISION AND GUIDANCE TO...
 วิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา » วิทยานิพนธ์ ม.ราชภัฏนครราชสีมา » การบริหารการศึกษา
15/02/2563
THESIS1659  ทรรศนันทน์ ถนัดค้า.2562. แนวทางพัฒนาการบริหารสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา : GUIDELINES FOR DEVELOPMENT OF MANAGEMENT EDUCATIONAL ADMINISTRATORS THE VOCATIONAL EDUCATION IN NAKHON RATCHASIMA
 วิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา » วิทยานิพนธ์ ม.ราชภัฏนครราชสีมา » การบริหารการศึกษา
15/02/2563
THESIS1658  พัชรินทร์ เปียนขุนทด. 2562. การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการตัดสินใจของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 : A STUDY OF RELATIONSHIP BETWEEN DECISION MAKING...
 วิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา » วิทยานิพนธ์ ม.ราชภัฏนครราชสีมา » การบริหารการศึกษา
15/02/2563
THESIS1658  ทิวทัศน์ ชัชวาลย์. 2562. การพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาและการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์เรื่อง บทประยุกต์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหา DAPIC ร่วมกับเทคนิคการใช้คำถามของบาดแฮม : The Development of Problem Solving and...
 วิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา » วิทยานิพนธ์ ม.ราชภัฏนครราชสีมา » คณิตศาสตร์ศึกษา
15/02/2563