กลับไปหน้าที่แล้ว
        คำค้น  
   
 รายการที่ 1-10 จาก 1998 รายการ แสดงหน้าละ รายการ | หน้าที่แล้ว | หน้าถัดไป
  แสดงผลลัพธ์ 1 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15]  หน้าถัดไป  
 เอกสารเลขที่เรื่องเอกสารลงวันที่
THESIS1076  พลอยชนก ทุนไธสง. 2557. การศึกษาการเตรียมความพร้อมและความต้องการการพัฒนาการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 : A Study of the readiness preparation and development learning
 วิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา » วิทยานิพนธ์ ม.ราชภัฏนครราชสีมา » การบริหารการศึกษา
17/02/2564
THESIS1039  ศิรินุช ฝ่ายพรม. 2556. การศึกษาผลสัมฤทธ์ทางการเรียน หน่วยการเรียนรู้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา และพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จากการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD และเทคนิค Jigsaw
 วิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา » วิทยานิพนธ์ ม.ราชภัฏนครราชสีมา » หลักสูตรและการสอน
10/02/2564
THESIS0828  พัฒนพงศ์ โพธิ์ภักดี. 2555. ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินต่อปริมาณตะกอนในอ่างเก็บน้ำลำพระเพลิง จังหวัดนครราชสีมา :The Effect of land use change on sediments in Lam Phra Phleong Reservoir Nakhon Ratchasima Province
 วิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา » วิทยานิพนธ์ ม.ราชภัฏนครราชสีมา » เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม
10/02/2564
THESIS1830  ทัศนีย์ นิลศรี. 2555. การศึกษาพฤติกรรมและความต้องการของผู้ใช้สังคมออนไลน์ : A Study on behavior and demands of Social Network users
 วิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา » วิทยานิพนธ์ ม.ราชภัฏนครราชสีมา » บริหารธุรกิจ
06/02/2564
THESIS1829  รณกฤต มะลิซ้อน. 2558. แนวทางการพัฒนารายการข่าวโทรทัศน์ท้องถิ่นเคซีทีวีตามทัศนะของประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา : The Guides to develop a news channel of a local television station-KCTV through Nakhon Ratchasima residents point of view
 วิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา » วิทยานิพนธ์ ม.ราชภัฏนครราชสีมา » การจัดการการสื่อสารแบบบูรณาการ
06/02/2564
THESIS0078  จรีรัตน์ วิไลวรรณ. 2545. การศึกษาการใช้ภาวะผู้นำแบบการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดชัยภูมิ ตามทัศนะของครูผู้สอน
 วิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา » วิทยานิพนธ์ ม.ราชภัฏนครราชสีมา » การบริหารการศึกษา
06/02/2564
THESIS1785  ณัฐธยาน์ เข็มสันเทียะ. 2562 การพัฒนาบทเรียนบนเว็บแบบผสมผสานวิชาการโปรแกรมและการประยุกต์เรื่องการเขียนโปรแกรมเพื่อแก้ปัญหาที่มีโครงสร้างการทำงานแบบวนซ้ำสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4:Develop..
 วิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา » วิทยานิพนธ์ ม.ราชภัฏนครราชสีมา » เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
15/12/2563
THESIS1711  รุจิรา ผุยมาตย์. การใช้การเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานในการสอนภาษาอังกฤษสำหรับวิชาคหกรรมเพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ :The Use of project-based learning in teach
 วิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา » วิทยานิพนธ์ ม.ราชภัฏนครราชสีมา » การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ
25/11/2563
THESIS1828  สุภัทรา สายกระสุน. 2562. การวิเคราะห์ปริมาณสารสเตียรอยด์ที่ปลอมปนในยาแผนโบราณที่ขายในเขตพื้นที่ตำบลในเมืองอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยเครื่อง โครมาโตกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง: Study on steroids adulterated in traditional medicines selling in...
 วิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา » วิทยานิพนธ์ ม.ราชภัฏนครราชสีมา » วิทยาศาสตร์ศึกษา
17/10/2563
THESIS1827  วรวุฒิ สงวนพิมพ์. 2562. การดูดซับฟีนอลจากสารละลายน้้าโดยใช้ถ่านกัมมันต์ที่เตรียมจากเปลือกเมล็ดยางพารา: Adsorption of phenol from aqueous solutions using activated carbons prepared from rubber seed shells.
 วิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา » วิทยานิพนธ์ ม.ราชภัฏนครราชสีมา » วิทยาศาสตร์ศึกษา
17/10/2563