กลับไปหน้าที่แล้ว
        คำค้น  
   
 รายการที่ 1-10 จาก 1998 รายการ แสดงหน้าละ รายการ | หน้าที่แล้ว | หน้าถัดไป
  แสดงผลลัพธ์ 1 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15]  หน้าถัดไป  
 เอกสารเลขที่ เรื่องเอกสารลงวันที่
THWSIS0451  วรสิทธิ์ วรรณพงษ์. 2552. การศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาการนิเทศภายในของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดเทศบาลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : A Study of problem and problem solving on internal supervision of administrators under municipality
 วิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา » วิทยานิพนธ์ ม.ราชภัฏนครราชสีมา » การบริหารการศึกษา
28/03/2554
THESIS7023  จันธมาส ชะนะ. 2554. ปัจจัยที่มีผลต่อการเลิกใช้ขวดนมเลี้ยงเด็กอายุ 2-4 ปีที่มาใช้บริการที่ห้องตรวจโรคกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลค่ายสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา. : Factors influencing bottle weaning in a child age 2-4 year at pediatric out patient
 วิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา » วิทยานิพนธ์ ม.ราชภัฏนครราชสีมา » การพัฒนาสุขภาพชุมชน
17/08/2555
THESIS1830  ทัศนีย์ นิลศรี. 2555. การศึกษาพฤติกรรมและความต้องการของผู้ใช้สังคมออนไลน์ : A Study on behavior and demands of Social Network users
 วิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา » วิทยานิพนธ์ ม.ราชภัฏนครราชสีมา » บริหารธุรกิจ
06/02/2564
THESIS1829  รณกฤต มะลิซ้อน. 2558. แนวทางการพัฒนารายการข่าวโทรทัศน์ท้องถิ่นเคซีทีวีตามทัศนะของประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา : The Guides to develop a news channel of a local television station-KCTV through Nakhon Ratchasima residents point of view
 วิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา » วิทยานิพนธ์ ม.ราชภัฏนครราชสีมา » การจัดการการสื่อสารแบบบูรณาการ
06/02/2564
THESIS1828  สุภัทรา สายกระสุน. 2562. การวิเคราะห์ปริมาณสารสเตียรอยด์ที่ปลอมปนในยาแผนโบราณที่ขายในเขตพื้นที่ตำบลในเมืองอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยเครื่อง โครมาโตกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง: Study on steroids adulterated in traditional medicines selling in...
 วิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา » วิทยานิพนธ์ ม.ราชภัฏนครราชสีมา » วิทยาศาสตร์ศึกษา
17/10/2563
THESIS1827  วรวุฒิ สงวนพิมพ์. 2562. การดูดซับฟีนอลจากสารละลายน้้าโดยใช้ถ่านกัมมันต์ที่เตรียมจากเปลือกเมล็ดยางพารา: Adsorption of phenol from aqueous solutions using activated carbons prepared from rubber seed shells.
 วิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา » วิทยานิพนธ์ ม.ราชภัฏนครราชสีมา » วิทยาศาสตร์ศึกษา
17/10/2563
THESIS1826  ภาษิตา สนทนา. 2562. ฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดหยาบเอทานอลจากหม่อน (Morus alba Linn.)ดินและโปรตีนเซริซีนจากหนอนไหม(Bombyx morl)เพื่อการตั้งสูตรตำรับผลิตภัณฑ์บำรุงผิวขาว: Biological activity of crude ethanol extracted from mulberry(Morusalba Linn.)And sil
 วิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา » วิทยานิพนธ์ ม.ราชภัฏนครราชสีมา » วิทยาศาสตร์ศึกษา
17/10/2563
THESIS1825  ไอรฏา เหล่าสะพาน. 2561. กำลังอัดและลักษณะเฉพาะของจีโอพอลิเมอร์ร่วมกับซีโอไลต์ที่สังเคราะห์จากเถ้าลอยและซิลิกาฟูม: Compressive strength and characterization of geopolymer hybrid zeolite synthesized from fly ash and silica fume.
 วิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา » วิทยานิพนธ์ ม.ราชภัฏนครราชสีมา » วิทยาศาสตร์ศึกษา
17/10/2563
THESIS1824  เทวฤทธิ์ สองเมือง. 2561 ความหลากหลายทางชีวภาพและการใช้ประโยชน์จากเห็ดราชนิดใหญ่ในป่าชุมชนบ้านอ่างศิลาอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้ว: Biodiversity and utilization of Macro-Fungi in Ban Angsila Community Forest, Khok Sung District, Sakaeo Province
 วิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา » วิทยานิพนธ์ ม.ราชภัฏนครราชสีมา » วิทยาศาสตร์ศึกษา
17/10/2563
THESIS1823  อัญชลี โภชน์เกาะ. 2562. การประเมินความต้องการจำเป็นในการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพด้านการโรงแรมของพนักงานต้อนรับในสถานประกอบการโรงแรมจังหวัดนครนายก: Need assessment of professional competencies to develop hotel reception in the hotel...
 วิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา » วิทยานิพนธ์ ม.ราชภัฏนครราชสีมา » วิจัยและประเมินผลการศึกษา
17/10/2563