กลับไปหน้าที่แล้ว
        คำค้น  
   
 รายการที่ 1-10 จาก 2367 รายการ แสดงหน้าละ รายการ | หน้าที่แล้ว | หน้าถัดไป
  แสดงผลลัพธ์ 1 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15]  หน้าถัดไป  
 เอกสารเลขที่ เรื่องเอกสารลงวันที่
THWSIS0451  วรสิทธิ์ วรรณพงษ์. 2552. การศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาการนิเทศภายในของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดเทศบาลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : A Study of problem and problem solving on internal supervision of administrators under municipality
 วิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา » วิทยานิพนธ์ ม.ราชภัฏนครราชสีมา » การบริหารการศึกษา
28/03/2554
THESIS7023  จันธมาส ชะนะ. 2554. ปัจจัยที่มีผลต่อการเลิกใช้ขวดนมเลี้ยงเด็กอายุ 2-4 ปีที่มาใช้บริการที่ห้องตรวจโรคกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลค่ายสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา. : Factors influencing bottle weaning in a child age 2-4 year at pediatric out patient
 วิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา » วิทยานิพนธ์ ม.ราชภัฏนครราชสีมา » การพัฒนาสุขภาพชุมชน
17/08/2555
THESIS2280  ธงชัย กูลวิริยะ. 2551. ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการป้องกันการใช้สารเสพติดของนักเรียนช่วงชั้นที่ 3-4 อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
 วิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา » วิทยานิพนธ์ ม.ราชภัฏนครราชสีมา » การพัฒนาสุขภาพชุมชน
04/04/2567
THESIS2278  Supattra Suparp. 2023. Effects of task-based learning focusing on Isan festival on english reading comprehension of fifth-graders
 วิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา » วิทยานิพนธ์ ม.ราชภัฏนครราชสีมา » การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ
03/04/2567
THESIS2277  Saranya Tangnaree. 2023. Effects of team-based learning with google classroom on speaking ability of grade 4 students
 วิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา » วิทยานิพนธ์ ม.ราชภัฏนครราชสีมา » การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ
03/04/2567
THESIS2276  Natcha Chansilp. 2023. Implementing WebQuest and team-based learning focusing on Thai cultural content to promote the english speaking ability of grade 7 students
 วิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา » วิทยานิพนธ์ ม.ราชภัฏนครราชสีมา » การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ
03/04/2567
THESIS2275  พิมพ์พันธุ์ โม่งปราณีต. 2565. ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อป้องกันความเสี่ยงโรคไตเรื้อรังในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2
 วิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา » วิทยานิพนธ์ ม.ราชภัฏนครราชสีมา » การพัฒนาสุขภาพชุมชน
03/04/2567
Thesis2274  ภูธเนศ ม่วงงาม. 2565. การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องอาหารและสารอาหารจิตวิทยาศาสตร์และความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากการจัดการโรงเรียนรู้ตามแนวทางสะตีมศึกษา
 วิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา » วิทยานิพนธ์ ม.ราชภัฏนครราชสีมา » วิทยาศาสตร์ศึกษา
03/04/2567
THESIS2273  ศิริวิภา กุมปรุ. 2566. การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียตามแนวคิดคอนสตรัคชั่นนิสซึมเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดสร้างสรรค์เรื่องการสร้างนิทานจากโปรแกรม Scratch ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
 วิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา » วิทยานิพนธ์ ม.ราชภัฏนครราชสีมา » เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
04/04/2567
THESIS2272  คณาธิป อุตส่าการ. 2566. การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เพื่อส่งเสริมทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
 วิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา » วิทยานิพนธ์ ม.ราชภัฏนครราชสีมา » เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
04/04/2567