กลับไปหน้าที่แล้ว
        คำค้น  
   
 รายการที่ 1-10 จาก 1112 รายการ แสดงหน้าละ รายการ | หน้าที่แล้ว | หน้าถัดไป
  แสดงผลลัพธ์ 1 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15]  หน้าถัดไป  
 เอกสารเลขที่เรื่องเอกสารลงวันที่
RES14405  นิธิ ลิศนันท์ และคณะ. 2561. การถอดสัญลักษณ์ในงานสถาปัตยกรรมของสถาบันอุดมศึกษาในภาคอีสาน : The Decoding Symbols in Architecture of The institution of Education in Northestern Region (Isan)
 งานวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา » งานวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา » งานวิจัยอาจารย์
26/08/2562
RES14404  เอกราช หนูแก้ว และ เอกรัตน์ เอกศาสตร์. 2561. การสร้างและบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้โคราชเมืองต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง : The Creating and Management of Korat Learning Center the Sufficiency Economy Philosophy
 งานวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา » งานวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา » งานวิจัยอาจารย์
23/08/2562
RES14403  เอกราช หนูแก้ว. 2561. การสร้างคนต้นแบบฟาร์มเกษตรผสมผสานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : To Creating a Prototype in Integrated Farming under the Sufficiency Economy Philosophy
 งานวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา » งานวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา » งานวิจัยอาจารย์
23/08/2562
RES14402  เอกราช หนูแก้ว และ เอกรัตน์ เอกศาสตร์. 2561. การสร้างฐานการเรียนรู้ฟาร์มเกษตรผสมผสานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยกระบวนการแบบมีส่วนร่วม : The Creating of Learning Base for Integrated Farming under the Sufficiency Economy Philosophy by using...
 งานวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา » งานวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา » งานวิจัยอาจารย์
23/08/2562
RES14401  อนุพงษ์ โพธิ. 2561. การพัฒนาระบบตรวจสอบการทำงานของคอมพิวเตอร์แม่ข่ายของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา : Development of computer network equipment check system in Nakhon Ratchasima Rajabhat University
 งานวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา » งานวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา » งานวิจัยอาจารย์
23/08/2562
RES14400  แสงเพ็ชร พระฉาย และคณะ. 2561. โครงการที่ 2 การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อสนับสนุนรูปแบบเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม : Technology and innovation sevelopment of digital technology to support the technology digital...
 งานวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา » งานวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา » งานวิจัยอาจารย์
23/08/2562
RES14399  สุดาใจ โลห์วนิชชัย และคณะ. 2561. การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการในการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล : Development of Entrepreneurial Potential by Using Technology and Digital Innovation
 งานวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา » งานวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา » งานวิจัยอาจารย์
23/08/2562
RES14398  สุดาใจ โลห์วนิชชัย และคณะ. 2561. โครงการย่อยที่ 1 การศึกษาพัฒนารูปแบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อส่งเสริมศักยภาพให้กับผู้ประกอบการ : Study of Entepreurial Development by Using Digital Technology แผนงานวิจัย : การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการในการใช้เทคโนโลยี...
 งานวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา » งานวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา » งานวิจัยอาจารย์
22/08/2562
RES14397  สุกฤตา บุรินทร์วัฒนา. 2561. การวิเคราะห์อิทธิพลส่งผ่านของความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เชื่อมโยงการกำกับดูแลและผลการดำเนินงาน : หลักฐานเชิงประจักษ์จากบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : An Analysis of Mediating Effect of CSR...
 งานวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา » งานวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา » งานวิจัยอาจารย์
22/08/2562
RES14396  สายสุนีย์ จับโจร และคณะ. 2561. โครงการย่อยที่ 2 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อพยากรณ์การระบาดของโรคไข้เลือดออกในจังหวัดนครราชสีมา Apply of Geographic Information System for Forecasting Dengue Hemorrhagic Fever Outbreak in Nakhonratchasima Province...
 งานวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา » งานวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา » งานวิจัยอาจารย์
22/08/2562