กลับไปหน้าที่แล้ว
        คำค้น  
   
 รายการที่ 1-10 จาก 1176 รายการ แสดงหน้าละ รายการ | หน้าที่แล้ว | หน้าถัดไป
  แสดงผลลัพธ์ 1 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15]  หน้าถัดไป  
 เอกสารเลขที่เรื่องเอกสารลงวันที่
RES14469  กรภัทร ปิ่นรัตนโสภณ. 2562. การออกแบบระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนระบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา : Design an Information System to Support Occupational Fieldwork Subjects of the Faculty...
 งานวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา » งานวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา » งานวิจัยอาจารย์
20/03/2563
RES14468  กรองทิพย์ ชัยชาญ และคณะ. 2561. แนวทางการพัฒนากลยุทธ์การจัดการการตลาดเพื่อเพิ่มมูลค่าของวิสาหกิจชุมชน และส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : Ways to improve value added strategies...
 งานวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา » งานวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา » งานวิจัยอาจารย์
20/03/2563
RES14467  กานต์ เนตรกลาง. 2562. ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 2 : Strategy for Educational Quality Upgrading of Nakhon Ratchasima Primary Educational Area Office 2
 งานวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา » งานวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา » งานวิจัยอาจารย์
20/03/2563
RES14466  โกสินทร์ ชำนาญพล. 2561. การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยและความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปีการศึกษา 2560 : Unit Cost and Value of Curriculum Administration Nakhon Ratchasima Rajabhat University Year 2017
 งานวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา » งานวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา » งานวิจัยอาจารย์
20/03/2563
RES14465  จิราวรรณ อุ่นเมตตาอารี. 2561. ผลของน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นต่อคุณภาพของลูกชิ้นหมู : Effect of virgin coconut oil on qualities of pork meatball
 งานวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา » งานวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา » งานวิจัยอาจารย์
20/03/2563
RES14464  ชัญญา ไทยสะเทือนและมนทิราลัย เกวขุนทด. 2562. การศึกษาประสิทธิภาพของเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสงจากใบขี้เหล็ก และดอกต้อยติ่ง : Efficiency Determination of Dye Sensitized Solar Cells from Cassia siamea and Ruellia tuberosa
 งานวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา » งานวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา » งานวิจัยอาจารย์
20/03/2563
RES14463  ณภัทร น้อยน้ำใส. 2562. นวัตกรรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพของชนิดพันธ์ุข้าวและสัตว์น้ำทนเค็มที่นาเกลือเขตลุ่มน้ำมูลตอนบน : The innovation of Behavior Adaptation for Value Added on Salt...
 งานวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา » งานวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา » งานวิจัยอาจารย์
20/03/2563
RES14462  ณัฐธิดา ภูบุญเพชร. 2562. การประเมินความต้องการจำเป็นในการพัฒนาทักษะการวิจัยในชั้นเรียนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา : A Needs Assessment of Student Teacher''s Professional Experience Training for...
 งานวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา » งานวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา » งานวิจัยอาจารย์
20/03/2563
RES14461  ตุลา คมกฤต มโนรัตน์. 2561. การศึกษากลยุทธ์การจัดการโซ่อุปทานพริกเพื่อสร้างอาชีพปลูกพริกในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา : The Study of Chilly''s Supply Chain Management Strategies for Chilly Farmers Career Development in Nakhon Ratchasima Province
 งานวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา » งานวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา » งานวิจัยอาจารย์
20/03/2563
RES14460  ธนิดา ผาติเสนะและฐิติมา โพธิ์ชัย. 2562. การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านอาหารสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อเสริมสร้างสุขภาวะชุมชน และคุณค่าผู้สูงอายุในสังคมสูงวัย ตำบลมะเกลือใหม่ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : Knowledge Management of...
 งานวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา » งานวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา » งานวิจัยอาจารย์
20/03/2563