กลับไปหน้าที่แล้ว
        คำค้น  
   
 รายการที่ 1-10 จาก 1743 รายการ แสดงหน้าละ รายการ | หน้าที่แล้ว | หน้าถัดไป
  แสดงผลลัพธ์ 1 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15]  หน้าถัดไป  
 เอกสารเลขที่เรื่องเอกสารลงวันที่
RES15259  พนิดา ชินวงค์ สุภาภรณ์ จักแก้วพรมราช. 2543. วิเคราะห์กำเนิดตัวละครเอกชายในวรรณคดีไทย 4 เรื่อง
 งานวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา » งานวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา » งานวิจัยนักศึกษา
08/06/2565
RES15258  อภิชัย ชัยประทุม. 2547. การออกแบบเรขศิลป์สิ่งพิมพ์เพื่อส่งเสริมการขายขนมไทย " ร้านดอกแก้ว "
 งานวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา » งานวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา » งานวิจัยนักศึกษา
08/06/2565
RES15257  จุรีพร พื้นชัยภูมิ จุรีรัตน์ นามเกษม และวรรณี ทองย้อย2547. แกะสลักหิน บ้านหนองขอน
 งานวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา » งานวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา » งานวิจัยนักศึกษา
08/06/2565
RES15256  ศตานนท์ เงื่อนกลาง. 2555. การออกแบบภาพประกอบเรื่อง การสนทนาภาษาอังกฤษเบื้องต้น" เพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษในระดับชั้นมัยธยมศึกษาปีที่ 1" มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
 งานวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา » งานวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา » งานวิจัยนักศึกษา
08/06/2565
RES15255  ชลธิชา แสงศิริ เบญจพร ภักดีเขียว และเพียงเพ็ญ เติมใจ. 2545. แมลงประดิษฐ์จากใบตาล
 งานวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา » งานวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา » งานวิจัยนักศึกษา
08/06/2565
RES15254  วิมาน ประกอบรัก. 2547. การออกแบบเรขศิลป์สิ่งพิมพ์เพื่อประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬาราชสีมาเกมส์ ครั้งที่ 28
 งานวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา » งานวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา » งานวิจัยนักศึกษา
08/06/2565
RES15177  กนกวรรณ สินสุพรรณ์ ภัทราวุธ จิตประสงค์. 2545. การศึกษาคุณภาพน้ำและการหาปริมาณโลหะทองแดงและโลหะแคดเมียมในอ่างเก็บน้ำลำสำลาย อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
 งานวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา » งานวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา » งานวิจัยนักศึกษา
08/06/2565
RES15176  กัญชลี สอนวัฒนา สมฤดี จันทร์ดาเรือง. 2540. การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีบางประเภทของพืชสมุนไพรกับความสามารถในการต้านเชื้อจุลชีพ
 งานวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา » งานวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา » งานวิจัยนักศึกษา
08/06/2565
RES15174  กฤษณะพงศ์ ใจเจริญ. 2553. โครงการออกแบบเสืั้อผ้าสตรีเพื่อเพิ่มมูลค่าจากเศษผ้าไทยเหลือใช้โดยได้รับแรงบันดาลใจจากรูปร่างเรขศิลป์
 งานวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา » งานวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา » งานวิจัยนักศึกษา
08/06/2565
RES15173  เพ็ญโฉม กองเฉย. 2554. โครงการออกแบบแอนิเมชั่นรูปแบบสต๊อปโมชั่นผสมคัดเอาท์เล่าเรื่องด้วยภาษามือ
 งานวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา » งานวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา » งานวิจัยนักศึกษา
08/06/2565