กลับไปหน้าที่แล้ว
        คำค้น  
   
 รายการที่ 1-10 จาก 2799 รายการ แสดงหน้าละ รายการ | หน้าที่แล้ว | หน้าถัดไป
  แสดงผลลัพธ์ 1 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15]  หน้าถัดไป  
 เอกสารเลขที่เรื่องเอกสารลงวันที่
RES15735  วรเดช มีแสงรุทรกุล นนทิยา จันทรเนตร์. 2563. การพัฒนาชุดวิชาภาษาและวัฒนธรรมเขมรผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบ T5 model สำหรับผู้เรียนชาวไทยและชาวต่างชาติในจังหวัดนครราชสีมา
 งานวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา » งานวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา » งานวิจัยอาจารย์
18/04/2567
RES15762  พรทิพา ชาญเมืองปัก ราตรี อ่านดอน และ จักรพงษ์ สุวรรณศักดิ์. 2540. การศึกษาพฤติกรรมและทัศนคติเกี่ยวกับการใช้บัตรชุดของประชาชน ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
 งานวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา » งานวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา » งานวิจัยนักศึกษา
11/04/2567
RES15761  สุธานันท์ โพธิ์ชาธาร. 2542. การศึกษาผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ของโครงการแก้ไขปัญหาน้ำเสียของเทศบาลนครราชสีมา
 งานวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา » งานวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา » งานวิจัยอาจารย์
11/04/2567
RES15759  ยุทธกร ฤทธิ์ไธสง อิศริย์ เดชตานนท์. 2563. การจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมผ่านการจัดการการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อการพึ่งพาตนเองของกลุ่มนาแปลงใหญ่ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา
 งานวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา » งานวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา » งานวิจัยอาจารย์
11/04/2567
RES15758  ต้อง พันธ์งาม ไกรศรี เต้นปักษี. 2561. การสร้างฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดินในการวิเคราะห์ศักยภาพภาคการเกษตรในจังหวัดนครราชสีมา เพื่อวางแผนป้องกันความเสียหายจากภัยแล้งซ้ำซากและพื้นที่น้ำท่วม ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
 งานวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา » งานวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา » งานวิจัยอาจารย์
11/04/2567
RES15757  สุชีรา ธนาวุฒิ สุธิรา เจริญ. 2560. การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้การแปรรูปข้าว (ข้าวหลาม) เพื่อการอนุรักษ์ภูมิปัญญา กรณีบ้านไผ่ หมู่ที่ 5 ตำบลกระเบื้องใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
 งานวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา » งานวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา » งานวิจัยอาจารย์
11/04/2567
RES15756  ชลิตา แควกลาง ธวัญรัตน์ ประจันตะเสน. 2562. การพัฒนารูปแบบการจัดทำบัญชีครัวเรือนแบบมีส่วนร่วมที่สามารถเพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายของสมาชิกสหกรณ์การเกษตร : กรณีศึกษาสหกรณ์การเกษตรโนนสูงอำเภอโนนสูง จำกัด จังหวัดนครราชสีมา
 งานวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา » งานวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา » งานวิจัยอาจารย์
11/04/2567
RES15755  ฤทธิรงค์ แจ้งอิ่ม. 2560. การวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องกดแผ่นข้าวตัง
 งานวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา » งานวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา » งานวิจัยอาจารย์
11/04/2567
RES1016  ประเทือง จินตสกุล ณรงค์ ปรีชาญาณ และ วาสนา ภานุรักษ์. 2544. ศึกษาศักยภาพทางกายภาพ ข้อจำกัดและโอกาสในการพัฒนาพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ในเขตตอนกลางของจังหวัดนครราชสีมา
 งานวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา » งานวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา » งานวิจัยอาจารย์
11/04/2567
RES15760  ปิยะวรรณ ทรงบันดิษฐ์ สุวรรณี ศรีคุณ. 2543. การศึกษาเปรียบเทียบวลี ประโยค ระหว่างภาษาอังกฤษและภาษาไทย
 งานวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา » งานวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา » งานวิจัยนักศึกษา
10/04/2567